skip to Main Content

Livskraftige og bærekraftige lokalsamfunn

Brannkassestiftelsen Midt-Buskerud skal bidra til livskraftige og bærekraftige lokalsamfunn, ved å støtte og initiere gode allmennyttige prosjekter og formål i kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad. Stiftelsen skal sikre at kapitalen forvaltes på en forsvarlig måte, og at kapitalen forblir i lokalsamfunnene.

Om stiftelsen

Brannkassestiftelsen Midt-Buskerud ble stiftet 20.10.2020, og er opprettet av Varig Forsikring Midt-Buskerud som har vært det lokale forsikringsselskapet i nær 150 år. Dette selskapet er avviklet, og det er stiftelsen som har overtatt alle selskapets verdier.

Visjon

Stiftelsen skal bidra til livskraftige og bærekraftige lokalsamfunn.

Verdier

Vi er samfunnsbyggende og langsiktige, og vektlegger etikk, bærekraft og åpenhet.

Formål

 • Bidra til å realisere aktiviteter og prosjekter, som skaper en positiv utvikling for lokalsamfunnet.
 • Utøve en forsvarlig kapitalforvaltning med tilstrekkelig sikkerhet, og mulighet for en tilfredsstillende avkastning i et langt perspektiv.

Strategiplan for Brannkassestiftelsen Midt-Buskerud

Vedtatt i styremøte 22.06.2021

Etablering/bakgrunn

Brannkassestiftelsen Midt-Buskerud ble stiftet 20.10.2020 som følge av salget av Varig Forsikring Midt-Buskerud til Sparebank1 Modum og Fremtind Forsikring 01.01.21. Stiftelsen skal sikre at den kapitalen som er opparbeidet i brannkassene siden 1873 skal forvaltes i tråd med intensjonene i brannkassas vedtekter. Stiftelsens formål er å fremme allmennyttige formål og bidra til næringsutvikling i Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner.

Visjon

 • Stiftelsen skal bidra til livskraftige og bærekraftige lokalsamfunn.

Verdier 

 • Vi er samfunnsbyggende og langsiktige, og vektlegger etikk, bærekraft og åpenhet.

 

Formål

 • Bidra til å realisere aktiviteter og prosjekter, som skaper en positiv utvikling
  for lokalsamfunnet.
 • Utøve en forsvarlig kapitalforvaltning med tilstrekkelig sikkerhet, og mulighet for en
  tilfredsstillende avkastning i et langt perspektiv.

Etikk

Stiftelsen skal i all sin virksomhet legge avgjørende vekt på:

 • Høye krav til kvalitet, etikk, og økonomistyring
 • Transparens i stiftelsens gavepolitikk -og tildelinger
 • Tydelige krav til habilitet i styre og ledelse
 • Sunn forretningsdrift

Gavepolitikk

Overordnede målsettinger

 • Bidra med finansiering til aktiviteter og prosjekter som treffer bredt, og som skaper
  sosiale og fysiske verdier for felleskapet. Vi skal være offensive og initiere aktiviteter
  og prosjekter der vi ser muligheter for samfunnsnytte.

Gaveandel

 • Årlig gaveandel skal over tid utgjøre 2,0 – 2,5 % av stiftelsens bokførte egenkapital.

Gaveområder

 • Idrett og friluftsliv
 • Kultur
 • Sosial/ideell virksomhet
 • Stedsutvikling
 • Næringsutvikling

Prioriterte formål

 • Prosjekter og organisasjoner som arbeider for og med barn og ungdom.
 • Prosjekter og organisasjoner som drives av frivillige, og som utløser egeninnsats og
  mulig nye initiativer.
 • Tiltak og investeringer med langvarig verdi og nytte for lokalsamfunnet skal prioriteres fremfor kortvarige aktiviteter, arrangementer og prosjekter.
 • Prosjekter og organisasjoner som har klare visjoner og tanker bak sine tiltak.
 • Prosjekter som har en positiv klima- og miljøeffekt, eller som velger klima- og miljøvennlige løsninger.

 

Geografisk område

 • Som hovedregel gis det kun gaver til organisasjoner og prosjekter i kommunene Modum,
  Sigdal og Krødsherad.

 

Kriterier for gavetildeling

 • Gaver gis i hovedsak til definerte prosjekter, ikke drift.
 • Det kreves en begrunnet søknad om aktiviteten/formålet med et budsjett/kostnadsoverslag. For gaver over kr.50.000 kreves det et høyere detaljnivå som inkluderer finansieringsplan med opplysninger om egeninnsats og en fremdriftsplan.
 • Det gis ikke gaver til lovpålagte offentlige oppgaver.
 • Lokale filmprosjekter og bøker må ha en bred allmennyttig profil for å motta støtte.
 • Kulturarrangementer, konserter og utstillinger vil normalt ikke være berettiget til støtte.
 • Det gis ikke begrunnelser for avslag på søknader.

Gavetildelinger

 • Det er ønskelig å styre gavemidlene til større og konkrete prosjekt med varig verdi. Midlene
  fra stiftelsen skal være viktig for realiseringen av prosjektet og skal ha bred nytteverdi i
 • Alle søknader om tildelinger behandles av styre
 • Ved alle gaver over kr 50.000 kreves dokumentasjon i form av prosjektregnskap eller kopi av fakturaer eller annen t tilfredsstillende dokumentasjon.
 • Utbetaling av gaven kan foretas ved delutbetalinger etter at prosjektet er igangsatt. Når prosjektet er ferdige, skal til fredsstillende dokumentasjon oversende Dokumentasjon kan også kreves ved delutbetalinger.
 • Det tilrettelegges for en søknadsfrist år, og at hoveddelen av midlene deles ut på et gavemøte. Prosjekter og tiltak som kommer utenfor det ordinære tidsvinduet for søknader, kan behandles gjennom hele året.

Eierstrategi

 • Stiftelsen skal være en ansvarlig og stabil eier i Sparebank 1
 • Ha klare forventninger til god økonomisk drift, og utbytte på linje med tilsvarende sparebanker
 • Utøve styringsrett gjennom representasjon i styrende organer

 

Forvaltningsstrategi 

 • Kapitalforvaltningen er et middel for å realisere stiftelsens formål.
 • Stiftelsen skal til enhver tid ha en egen
 • Forvaltningsstrategien skal gi overordnede retningslinjer både for den kapitalen
  som er investert i egenkapitalbevis i SpareBank1 Modum, og omløpsporteføljen.
  Kortsiktige likviditetsmidler og gavemidler er ikke en del av forvaltningsstrategien.
 • Kapitalen skal forvaltes på en forsvarlig måte ut fra et langsiktig tidsperspektiv. Det skal til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til sikkerhet, og mulighetene for å oppnå en tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsens formål. Kapitalen skal ha god risikospredning og likviditet.
 • Det skal ikke opptas lån i forbindelse med finansplasseringer
 • Det benyttes ikke kapitalforvaltere/aktiv forvaltning for omløpsporteføljen. Det kan benyttes
  ekstern rådgiver ved behov.

 

Egenkapital

 • Rentabiliteten av egenkapitalen målt til markedsverdi skal over tid minimum være
  2,5 prosentpoeng over konsumprisindeksen.
 • Bokført egenkapital skal over tid ha en økning som minimum tilsvarer økningen i konsumprisindeksen.

 

Finansplasseringer (omløpsporteføljen)

 • Avkastningen på finansplasseringer skal over tid minimum være 2 prosentpoeng over konsumprisindeksen.

Etiske retningslinjer Brannkassestiftelsen Midt-Buskerud

Vedtatt av styre 06.09.2021

Retningslinjene skal vurderes av styret hvert år, neste gang innen utgangen av 2022, men kan når som helst endres av styret.

1. Formål

Formålet med disse etiske retningslinjene er å sikre at gavemottakere, publikum, leverandører og  andre interessenter kan ha tillit til stiftelsens profesjonalitet og integritet. Retningslinjene gjelder for stiftelsens daglige leder og stiftelsens tillitsvalgte.

2. Respekt og redelighet

Alle som representerer stiftelsen skal opptre med respekt, redelighet og omtanke. Kommunikasjon  skal være objektiv, åpen og sannferdig. Det skal vises respekt for andre aktører som driver gavetildelinger helt eller delvis i stiftelsens virkeområde. Stiftelsen skal være åpen for å vurdere samarbeid med andre bidragsytere av gaver så lenge dette er i samsvar med strategier og regelverk.

3. Nøkternhet

Stiftelsen disponerer verdier som skal komme samfunnet til gode i lang tid. Stiftelsen skal være  preget av nøkternhet, som for eksempel ved deltakelse på eller ved gjennomføring av arrangementer i stiftelsens regi. Ingen skal gis utilbørlige eller personlige fordeler utover det som følger av vedtatte gaveutdelinger i samsvar med stiftelsens retningslinjer, avtaler og vedtatte honorarer.

4. Påvirkning

Ingen som representerer stiftelsen skal motta utilbørlige fordeler. Det skal utøves varsomhet ved invitasjoner, bespisning eller andre tilbud fra forbindelser stiftelsen har, eller vurderer samarbeid  med. I utgangspunkt skal reise- og oppholdsutgifter dekkes av stiftelsen selv. Personlige gaver utover oppmerksomhet av bagatellmessig verdi, skal straks returneres giveren.

Søknader om gaver skal registreres elektronisk og vurderes i henhold til kriterier som fastsatt i  retningslinjer for gavetildelinger.

5. Interessekonflikter – habilitet

 Ingen må delta ved behandling eller avgjørelse av saker der det foreligger særlige forhold som er egnet til å svekke tilliten til hans eller hennes uavhengighet (inhabilitet), jf. også vedtektenes § 2-8. 

6. Åpenhet – konfidensialitet

Det skal være åpenhet om stiftelsens retningslinjer for gavetildeling og om søknadsprosessen. Alle tildelinger og gavemottakere vil bli offentliggjort. Søkere og søknader skal behandles konfidensielt,  og avslåtte søknader offentliggjøres ikke. Informasjon om andres forretningsmessige eller private forhold skal håndteres fortrolig.

Informasjon om stiftelsens kapitalforvaltning, herunder eierposisjonen i Sparebanken 1 Modum, skal håndteres i samsvar med bestemmelsene i lov om verdipapirhandel.

Vedtekter for Brannkassestiftelsen Midt-Buskerud

Vedtatt 20.10.2020

 

1            Alminnelige bestemmelser
§ 1-1     Firma og forretningskontor
Stiftelsens navn er Brannkassestiftelsen Midt-BuskerudStiftelsen«). Stiftelsens forretningskontor er Modum kommune.
§ 1-2     Formål
Stiftelsen er en finansstiftelse og skal utføre de oppgaver lovgivningen og vedtektene til enhver til pålegger Stiftelsen.

Stiftelsens formål er å fremme allmennyttige formål og bidra til næringsutvikling i Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner. Ved sine disposisjoner og gaveutdelinger skal Stiftelsen hensynta regionen som har bygget opp kapitalen i Varig Forsikring Midt-Buskerud, med følgende veiledende fordeling; Modum kommune (55 %), Sigdal kommune (30 %) og Krødsherad kommune (15 %).

For øvrig er Stiftelsens formål å forvalte og plassere tilførte midler på en hensiktsmessig og betryggende måte ut fra hensynet til sikkerhet, likviditet og risikojustert avkastning. Midlene som er tilført er kapitalen etter Brannkassen som virket i de tre kommunene.

§ 1-3     Grunnfondskapital
Stiftelsens grunnfondskapital er NOK 200.000.

Stiftelsen kan motta ytterligere midler etter samtykke fra styret. Styret kan bestemme at slike midler skal tillegges Stiftelsens grunnkapital. Stiftelsen kan ikke motta ytterligere midler dersom det er knyttet vilkår til disponeringen som ikke er i samsvar med Stiftelsens formål.

Stiftelsen har ikke adgang til å utstede egenkapitalbevis.

§ 1-4 Etikk og bærekraft
Stiftelsen skal både i sin egen forvaltning og drift, samt ved sine disposisjoner og gaveutdelinger vektlegge etikk, bærekraft, åpenhet og god forretningsskikk.
2 Stiftelsens organer
§ 2-1       Organene
Stiftelsens organer er generalforsamling, styre og valgkomité. Styret kan ansette en daglig leder.
§2-2       Valg av generalforsamling
Generalforsamlingen er Stiftelsens øverste organ og skal bestå av 6 medlemmer og 3 varamedlemmer.

Generalforsamlingens sammensetning skal avspeile kundestrukturen i Varig Forsikring Midt-Buskerud som opprettet Stiftelsen, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til Stiftelsens virksomhet. Generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer velges innenfor Stiftelsens geografiske virkeområde, slik dette er definert i formålsbestemmelsen i § 1-2, med følgende fordeling; Modum kommune (3 medlemmer og 1 varamedlem), Sigdal kommune (2 medlemmer og 1 varamedlem) og Krødsherad kommune (1 medlem og 1 varamedlem).

Valget forberedes av valgkomiteen og organiseres av styret i Stiftelsen. Valget skal kunngjøres minst 14 dager før valget skal finne sted, og for øvrig slik styret bestemmer. Valget kan foregå [ved brev, elektronisk kommunikasjon eller annen forsvarlig måte etter styrets nærmere beslutning].

Medlemmer av generalforsamlingen velges for 4 år. Varamedlemmer velges for 2 år. Valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen foretas innen utgangen av april måned. Gjenvalg kan finne sted, likevel slik at det enkelte medlem eller varamedlem ikke kan ha en samlet funksjonstid på mer enn 10 år.

Generalforsamlingen velger selv sin leder og nestleder. Valget gjelder for 1 år.

Ved opprettelse av Stiftelsen velger styret i Varig Forsikring Midt-Buskerud medlemmene av generalforsamlingen. Første ordinære valg til generalforsamlingen avholdes i forbindelse med ordinær generalforsamling i Stiftelsen i 2021. Annethvert år velges 2 nye medlemmer av generalforsamlingen. Av de medlemmene som er valgt ved første gangs valg, trer 2 ut ved loddtrekning hvert av de tre neste valg, og deretter ved påfølgende valg de som har tjenestegjort lengst. Varamedlemmer er på valg annethvert år.

Medlemmer og varamedlemmer av generalforsamlingen kan ikke samtidig være ansatt eller inneha styreverv eller annet tillitsverv i Varig Forsikring Midt-Buskerud, eller annet selskap i samme konsern.

§ 2-3     Avholdelse av generalforsamling
Innen 1. juli hvert år skal Stiftelsen avholde ordinær generalforsamling, første gang i 2021. Generalforsamlingen holdes der Stiftelsen har forretningskontor. På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

1.      Valg av leder og nestleder for generalforsamlingen.

2.      Valg av styremedlemmer.

3.      Valg av medlemmer til valgkomiteen.

4.      Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av generalforsamlingen, styret og valgkomiteen.

5.      Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse.

6.      Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning.

7.      Beslutte etter forslag fra styret, anvendelse av årets overskudd, herunder hvor stor del av årets overskudd som skal anvendes til gaveformål.

8.      Andre saker som etter lov eller vedtekter hører innen under generalforsamlingen.

I tillegg skal generalforsamlingen etter forslag fra styret behandle:

9.      Endring av Stiftelsens vedtekter.

10.    Beslutte oppløsing eller omdanning av Stiftelsen.

Generalforsamlingen innkalles av styret. Ved kjent forfall innkalles varamedlemmer.

Styret kan bestemme at det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling. Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når revisor eller minst 2 medlemmer av generalforsamlingen skriftlig krever det for å få behandlet en bestemt angitt sak.

Innkalling til generalforsamling skal angi tid og sted for møtet, og de saker som skal behandles på generalforsamlingen. Innkalling skjer med 14 dagers varsel. Saksdokumenter skal sendes ut senest en uke før generalforsamlingen avholdes.

Et medlem av generalforsamlingen har rett til å fremme saker til behandling på generalforsamlingen. Saken må meldes skriftlig til styret på Stiftelsens adresse senest en uke før generalforsamlingen avholdes.

Hvert enkelt medlem av generalforsamlingen har én stemme.

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. En beslutning av generalforsamlingen krever simpelt flertall av de avgitte stemmer, om ikke annet er fastsatt i lov eller vedtekter. Ved stemmelikhet gjelder det som generalforsamlingens leder har stemt for. Er generalforsamlingens leder ikke til stede, gjelder det som møtelederen har stemt for.

Beslutninger som nevnt i punkt 9 og 10 over, krever tilslutning fra minst 2/3 av de avgitte stemmer. Videre skal slike beslutninger forelegges kompetente myndigheter for godkjenning.

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder eller den styret velger. Møtet ledes av den som åpner møtet eller av en annen møteleder valgt av generalforsamlingen.

Styrets leder skal møte på generalforsamlingen. Styrets øvrige medlemmer og daglig leder har møterett.

Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll for generalforsamlingen. Protokollen skal underskrives av møtelederen og minst en annen person valgt av generalforsamlingen blant de som er til stede.

§ 2-4    Styret
Stiftelsens skal ha et styre bestående av 4 medlemmer

Styresammensetningen skal reflektere sammensetningen av de grupper som er representert i generalforsamlingen. Styremedlemmene velges av generalforsamlingen innenfor Stiftelsens geografiske virkeområde, slik dette er definert i formålsbestemmelsen i § 1-2, med følgende fordeling; Modum kommune (2 styremedlemmer), Sigdal kommune (1 styremedlem) og Krødsherad kommune (1 styremedlem). Styret velger selv sin leder.

Styrets medlemmer kan ikke samtidig være ansatt eller inneha styreverv eller annet tillitsverv i Varig Forsikring Midt-Buskerud, eller annet selskap i samme konsern.

Ved opprettelse av Stiftelsen velges styrets medlemmer av styret i Varig Forsikring Midt-Buskerud. Deretter velges styrets medlemmer av generalforsamlingen for 2 år av gangen. Av de valgte medlemmene trer halvparten ut hvert år, første gang etter loddtrekning og deretter de som har tjenestegjort lengst. Gjenvalg kan finne sted, likevel slik at det enkelte medlem ikke kan ha en sammenhengene funksjonstid på mer enn 6 år.

Styret skal ha den myndighet og ansvar som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning og disse vedtekter, og sørge for at det utarbeides styringsdokumenter for Stiftelsens virksomhet.

§ 2-5   Forvaltning av Stiftelsens midler
Styret forvalter Stiftelsens midler eller fastsetter nærmere retningslinjer for dette. Styret skal påse at Stiftelsens midler forvaltes i tråd med Stiftelsens formål, jfr. § 1-2, samt at virksomheten utføres i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler og Stiftelsens vedtekter.
§2-6  Disponering av Stiftelsens midler
Styret forestår utdeling av gaver innenfor de rammer som er truffet av generalforsamlingen om anvendelse av årets overskudd. Styret kan overlate til generalforsamlingen å treffe beslutning om utdeling til enkelte gaveformål.
§ 2-7   Styrets saksbehandling
Styret skal behandle saker i møte, med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte.

Styrets leder skal sørge for at styremedlemmene så vidt mulig kan delta i en samlet behandling av saker som behandles uten møte. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve møtebehandling. Årsregnskap og årsberetning skal uansett behandles i møte.

Styrebehandlingen ledes av styrelederen. Deltar ikke styrelederen, velger styret en leder for styrebehandlingen. Dersom det er ansatt daglig leder skal daglig leder delta i styremøtene.

Styreleder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve at styret behandler bestemte saker. Styrebehandling skal varsles på hensiktsmessig måte og med nødvendig frist.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styrets medlemmer er tilstede. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle styremedlemmene, så vidt mulig, er gitt anledning til å delta i behandlingen av saken.

En beslutning av styret krever simpelt flertall av de avgitte stemmer, om ikke annet er fastsatt i lov eller vedtekter. Ved stemmelikhet gjelder det som styrets leder har stemt for. Er styrets leder ikke til stede, gjelder det som møtelederen har stemt for.

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen.

§ 2-8   Inhabilitet 
Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående, at medlemmet må anses for å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.

Et styremedlem kan heller ikke delta i saksbehandlingen eller avgjørelsen når vedkommende eller noen nærstående har stilling eller tillitsverv i en privat eller offentlig institusjon, organisasjon eller et foretak som har økonomisk eller annen fremtredende særinteresse i saken, eller når vedkommende i slik egenskap tidligere har deltatt i behandlingen av saken.

§ 2-9 Representasjon utad 
Styrets leder eller to av styrets medlemmer i fellesskap tegner Stiftelsens firma. Styret kan meddele prokura og spesialfullmakter.
§ 2-10   Daglig leder
Styret kan ansette en daglig leder.

Dersom omfanget av de oppgaver som tilligger den daglige ledelse tilsier det, kan styret i stedet inngå oppdragsavtale med person eller selskap om utøvelse av oppgavene som daglig leder.

Daglig leder står for den daglige ledelse av Stiftelsens virksomhet, og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som er av uvanlig art eller stor betydning. Daglig leder skal sørge for at selskapets regnskaper er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Daglig leder kan ikke samtidig være ansatt eller inneha styreverv eller annet tillitsverv i Varig Forsikring Midt-Buskerud, eller annet selskap i samme konsern.

§ 2-11    Valgkomité
Stiftelsen skal ha en valgkomité bestående av bestående av 3 medlemmer og 1 varamedlem.

Medlemmene av valgkomiteen, herunder valgkomiteens leder, velges av og blant generalforsamlingens medlemmer. Medlemmene velges for to år av gangen. Gjenvalg kan finne sted, likevel slik at det enkelte medlem ikke kan ha en sammenhengene funksjonstid på mer enn 6 år.

 

Valgkomiteen skal forberede valget av og foreslår kandidater for valg til:

–        generalforsamlingen;

–        styret;

–        revisor; og

–        valgkomiteen.

 

Valgkomiteens innstilling skal begrunnes. Generalforsamlingen kan fastsette nærmere retningslinjer for valgkomiteens arbeid.

3 Andre bestemmelser
§ 3-1 Anvendelse av årsoverskudd og dekning av underskudd 
Stiftelsens regnskapsmessige overskudd skal anvendes i overensstemmelse med Stiftelsens formål, jfr. § 1-2.

Underskudd skal først dekkes av fri egenkapital, dernest av grunnfondskapitalen.

 

§ 3-2 Anvendelse av Stiftelsens midler ved oppløsning av Stiftelsen
Ved oppløsning skal alle Stiftelsens tilgjengelige midler tilfalle formål jfr. § 1-2.

Beslutning om anvendelse av Stiftelsens midler ved oppløsning skal forelegges rette myndigheter for godkjenning.

Brannkassestiftelsen Midt-Buskerud

Medlemmer av styret, generalforsamlingen og valgkomite 20.10.2020

 

Styret

(K)        Ivar Bjerregaard, Krøderen   – styreleder
(M)       Gjermund Rønning, Vikersund
(M)       Nina Iversen, Vikersund
(S)        Jeanette Ringvoll Wærsted, Prestfoss

 

Generalforsamling

Medlemmer

(M)       Hilde Søraas Grønhovd, Geithus – Leder av generalforsamlingen
(M)       Birgitte Svensrud Smetbak, Vikersund
(M)       Rune Møien, Åmot
(S)        Ida Bergan,  Eggedal
(S)        Aslak K Ulberg, Prestfoss
(K)        Knut Arne Glesne, Krøderen

 

Varamedlemmer

(M)       Pål Lohne (38), Åmot

(S)        Øyvind Skatvedt, Prestfoss

(K)       Cathrine Kronstad, Noresund

Valgkomite

(M)       Hilde Søraas Grønhovd

(S)        Ida Bergan

(K)        Knut Arne Glesne

 

Varamedlem

(M)       Rune Møien

Back To Top